Tel. 52 551 39 55I784 303 395 Wysyłka do 14 dni roboczych
0

Regulamin

Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy E-GLOBART, działający pod adresem www.e-globart-meble.pl, prowadzony jest przez Bartosza Baranowicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GLOBART – Bartosz Baranowicz, 85-345 Bydgoszcz, ul. Fordońska 40, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9531874096; REGON: 092344972, określanego dalej wymiennie jako: „E-GLOBART”, „Sprzedawca”, bądź „Przyjmujący”.

2. Definicje:

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego;
Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.e-globart-meble.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić Produkty oferowane przez E-GLOBART;
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą (art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, t. jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 459 ze zm.);
Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę, za pomocą którego Klient dokonuje Zamówienia, zawierający listę wybranych przez Klienta Produktów;
Produkty – rzeczy ruchome oferowane przez Przyjmującego do wykonania, których właściwości zostały określone przez Klienta (Produkty na Zamówienie)- o ile Sklep posiada takie w aktualnej ofercie, bądź rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej (Produkty Gotowe) w Sklepie Internetowym. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że Sklep nie jest zobowiązany do oferowania Klientom Produktów na Zamówienie a ich wprowadzenie do oferty może mieć charakter przejściowy lub jednorazowy.
Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może zakupić Produkty Gotowe bądź zamówić Produkty na Zamówienie (jeżeli znajdują się w ofercie Sklepu),
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające wybrane przez Klienta Produkty, których właściwości zostały określone przez Klienta i dodane do Koszyka;
Zamawiający – Klient występujący jako strona Umowy sprzedaży (w przypadku zamówienia Produktów gotowych) lub strona Umowy o dzieło (w przypadku zamówienia Produktów na zamówienie) który potwierdził realizację Zamówienia, klikając przycisk „Zamawiam i płacę” „Potwierdzenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty” lub inny podobny na właściwej stronie Sklepu,
Przyjmujący – E-GLOBART występujący jako strona realizująca złożone Zamówienie na rzecz Zamawiającego, zgodnie z zawartą Umową o dzieło lub Umową Sprzedaży,
Umowa o dzieło – umowa o dzieło zawierana na odległość przez Zamawiającego z Przyjmującym, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. tj. z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 683) (dalej „uopk”), zawierana w przypadku zamówienia Produktów na zamówienie,
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana na odległość przez Zamawiającego z Przyjmującym, zgodnie z uopk, zawierana w przypadku zamówienia Produktów gotowych;
Umowa – Umowa o dzieło lub Umowa sprzedaży.
Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Godziny Robocze – każdo czesne godziny funkcjonowania przedsiębiorstwa E- GLOBART.

E-GLOBART funkcjonuje od poniedziałku do soboty w godzinach od 10.00 do 19.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, a w przypadku wprowadzenia przepisami prawa powszechnie obowiązującego dodatkowych ograniczeń w zakresie dopuszczalności prowadzenia działalności tego rodzaju, co działalność Sklepu (np. zakaz handlu we wszystkie lub niektóre niedziele)- również z wyłączeniem dni podlegających takim ograniczeniom.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem e-globart-meble.pl
Przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych w Sklepie, a w szczególności przed złożeniem Zamówienia, Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

Za pośrednictwem Sklepu mogą być świadczone następujące usługi:

 • umożliwienie Klientom zawierania Umów sprzedaży na odległość – dokonywania zakupu Produktów Gotowych dostępnych w Sklepie,
 • umożliwienie Klientom zawierania Umów o dzieło na odległość – zamawiania Produktów na zamówienie oferowanych przez Sklep,
 • udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie.

Warunki i zasady korzystania ze Sklepu internetowego

4. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest akceptacja treści Regulaminu.

W celu korzystania z usług Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej. Wykorzystanie usług Sklepu może wymagać również:

 • instalacji oprogramowania Java lub podobnego,
 • posiadania konta poczty e-mail;
 • posiadania numeru telefonu aktywnego w jednej z polskich sieci telefonicznych
 • posiadania standardowego i powszechnie dostępnego oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych oraz plików z rozszerzeniami .jpg, .jpeg, .pdf
 • posiadania aktywnego połączenia z siecią Internet,
 • korzystania z dowolnej przeglądarki internetowej,
 • akceptacji wykorzystania plików „cookies”

Klient może dokonać Zamówienia bez rejestracji i tworzenia konta Klienta, za pośrednictwem Formularza zamówienia.
Warunkiem złożenia Zamówienia jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
Sklep nie gwarantuje ciągłości świadczenia usług, zastrzegając sobie prawo do wstrzymania świadczenia usług według własnego uznania w każdym czasie, co nie wpływa na wykonanie zawartych Umów i nie narusza praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego. Wszelkie usługi dostępne w Sklepie, jak również usługi, które zostaną dodane w przyszłości, w braku odmiennego wskazania, podlegają postanowieniom ogólnym Regulaminu.
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego równoznacznego z zaakceptowaniem Regulaminu.

Usługi mogą być świadczone:
bezpłatnie – np. Formularz Zamówienia (nie dotyczy obowiązku płatności z tytułu zawarcia Umowy sprzedaży lub Umowy o Dzieło),
odpłatnie – usługi oznaczone wyraźnie w Sklepie Internetowym ze wskazaniem ceny; wymagają akceptacji obowiązku płatności przed rozpoczęciem ich świadczenia.

Usługi mogą mieć charakter:

jednorazowy – np. Formularz Zamówienia;
okresowy, świadczone przez czas nieoznaczony lub oznaczony

Umowa o świadczenie Usług elektronicznych może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron:

dotycząca usług bezpłatnych – w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym
dotycząca usług odpłatnych – z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

E-GLOBART może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia tych usług jeżeli Klient:

 • narusza istotne postanowienia Regulaminu, w szczególności – podszywa się pod inną osobę lub podaje podczas rejestracji lub zamówień nieprawdziwe dane osobowe;
 • ponownie wykorzystuje Sklep niezgodnie z jego przeznaczeniem,

Klient wypełniając Formularz zamówienia oświadcza, że:

 • podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
 • jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług elektronicznych, Umowy sprzedaży, Umowy o dzieło lub innej, jeżeli Sklep umożliwia ich zawarcie,
 • podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
 • zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

E-GLOBART za pośrednictwem niniejszego Regulaminu informuje Klienta o zagrożeniach występujących w sieci Internet, w szczególności możliwości wystąpienia włamań do systemu informatycznego lub jego zainfekowania wirusami, przejęcia transmisji danych elektronicznych przez osoby trzecie itp.
E-GLOBART i Klient zobowiązują się powstrzymywać od wszelkich działań mogących utrudnić bądź destabilizować funkcjonowanie Sklepu lub korzystanie z usług świadczonych za jego pośrednictwem.

5.

Wszelkie zdjęcia oraz grafiki prezentowanych w Sklepie Produktów mają charakter poglądowy. W wyniku różnego wyświetlania kolorów, rozkładu jasności oraz zakresu tonalnego na różnych monitorach, Produkt w rzeczywistości może się nieznacznie różnić w zakresie kolorów tkanin, skór oraz drewna.
Z uwagi na specyfikę niektórych Produktów, tj. ze względu na fakt, iż mogą być to również meble tapicerowane na piance elastycznej, wymiary zewnętrzne Produktów mogą się różnić o +/ –

5 cm w stosunku do wymiarów podanych w opisie Produktu.

Zdjęcia oraz grafiki prezentowanych w Sklepie Produktów na Zamówienie (jeżeli znajdują się w aktualnej ofercie Sklepu) przedstawiają każdorazowo wizualizację przykładowego Produktu na Zamówienie, nie przedstawiają natomiast widoku Produktu na zamówienie o właściwościach określonych przez Klienta.
W przypadku Produktu na Zamówienie jego prezentacja zawiera wyraźne wskazanie, że jest to Produkt na Zamówienie. W braku takiego wskazania jest to Produkt Gotowy

Procedura zawarcia Umowy

6.

W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową
e-globart-meble.pl , dokonać wyboru Produktu, a następnie podejmować kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie
Wybór Produktów gotowych zamawianych przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.
Wybór zamawianych Produktów na zamówienie, jeżeli sklep aktualnie takie oferuje, dokonywany jest poprzez określenie ich właściwości (na podstawie wskazania poszczególnych pozycji z listy prezentowanych opcji lub w sposób opisowy) i dodanie do Koszyka Produktu z określonymi uprzednio właściwościami.
W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” lub innego podobnego („Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, „Potwierdzenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty” itp.)– Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranych Produktów.
Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które zawierać będzie informacje dotyczące:

przedmiotu Zamówienia,
ceny Zamówienia, w tym jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów oraz kosztów dostawy,
wybranej metody płatności,
wybranego sposobu dostawy.

Złożenie Zamówienia odbywa poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” lub innego podobnego („Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”; „Potwierdzenie zamówienie z obowiązkiem zapłaty”) i stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy z E-GLOBART, zgodnie z treścią Regulaminu
Prezentowane w Sklepie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu Produktu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej, a w przypadku umowy zawieranej drogą telefoniczną- po potwierdzeniu przez Klienta woli związania się umową w odpowiedzi na przesłane mu potwierdzenie treści proponowanej Umowy (warunków zamówienia) na trwałym nośniku (np. w formie papierowej lub drogą mailową).
Do zawarcia sprzedaży konieczne jest wskazanie przez Klienta:
imienia i nazwiska lub nazwy;
adresu zamieszkania (ulica, numer domu/lokalu, miejscowość, kod pocztowy, miejscowość poczty);
adresu dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
numeru NIP (w przypadku Przedsiębiorców);
danych kontaktowych: adres e-mail, numer telefonu (opcjonalnie)
zamówionego Produktu z oznaczeniem ich rodzaju oraz ilości;
wybranego sposobu dostawy;
wybranego sposobu płatności;
Klient składając zamówienie potwierdza, że ma świadomość, iż wiąże się ono z obowiązkiem zapłaty.
Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów. Zamówienia takie realizowane będą według kolejności ich składania, do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy lub poza Godzinami Roboczymi rozpatrywane będą od godziny 10:00 rano najbliższego dnia roboczego.
Zamówienia realizowane są w Godzinach Roboczych, a dostarczane- w Dni Robocze, jeżeli inaczej nie wynika z regulaminów obowiązujących u przewoźnika lub kuriera. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego – zamówienia są wydawane w Godzinach Roboczych w sklepie Sprzedawcy przy ul. Fordońskiej 40 w Bydgoszczy. Realizacja zamówienia następuje zazwyczaj w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych licząc od daty złożenia zamówienia i potwierdzenia płatności na koncie E-GLOBART (przedpłata).
Opis zawierający informacje na temat Produktów, w tym dotyczące:

ich głównych cech (w szczególności masa, wymiary),
łącznej ceny z uwzględnieniem podatków,
znaku bezpieczeństwa i znaku zgodności jeżeli są wymagane,
dopuszczenia Produktu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej,
opłat za transport, dostarczenie, usługi pocztowe,
innych kosztów,
konieczności samodzielnego złożenia Produktów, ewentualnie ceny za usługę montażu Produktów,

zamieszczony jest na stronie internetowej Sklepu lub w niniejszym Regulaminie.

Produkty na Zamówienie są traktowane jako Produkt wytworzony według zindywidualizowanych potrzeb Klienta. W przypadku Produktów na zamówienie Klient oświadcza, że przesłane materiały na podstawie których zostanie sporządzony Produkt nie naruszają praw autorskich osób trzecich. W przypadku naruszenia tego zapisu Klient zobowiązuje się na zasadzie art. 392 k.c. zwolnić E-GLOBART z obowiązku zaspokojenia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, które mogłyby zostać podniesione przeciwko E-GLOBART przez podmioty, którym będą przysługiwać jakiekolwiek prawa do przekazanych materiałów oraz zobowiązuje się pokryć wszystkie szkody poniesione przez E-GLOBART, w tym wszystkie poniesione koszty, w tym obsługi prawnej, związane z roszczeniami podniesionymi przez osoby trzecie w tytułu ww. naruszeń.

7.
E-GLOBART zastrzega sobie prawo do weryfikacji wszystkich danych wprowadzonych przez Klienta w Zamówieniu.
Klient wyraża zgodę na nawiązanie kontaktu telefonicznego, bądź e-mailowego przez pracowników E-GLOBART w celu przeprowadzenia weryfikacji danych.
E-GLOBART zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w przypadku negatywnej weryfikacji danych. Negatywna weryfikacja danych następuje, jeżeli wprowadzone dane Klienta są niepoprawne lub niewystarczające do właściwego zrealizowania Zamówienia, bądź budzą poważne wątpliwości, których nie udało się usunąć poprzez kontakt z Klientem.
W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą. E-GLOBART poinformuje Klienta o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail i w terminie 14 dni zwróci całą otrzymana od niego sumę pieniężną.

Ceny i metody płatności

8
Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki
Podana cena nie uwzględnia kosztów dostawy. Koszty dostawy pokrywa Klient, w wysokości określonej w zależności od wybranego sposobu dostawy podanej w momencie składania zamówienia. O łącznej cenie Produktu wraz z podatkami, kosztach dostawy oraz o innych kosztach Klient jest informowany składając zamówienie.
E-GLOBART zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych Produktów, wprowadzania i wycofywania poszczególnych Produktów ze sprzedaży, organizacji akcji promocyjnych. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie takich zmian
Klient może wybrać następujące formy płatności:
a) przelewem na numer konta bankowego Przyjmującego,
b) płatność przy odbiorze gotówką.
Produkty z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane wyłącznie w formie przedpłaty 100 % ceny.

Terminy realizacji Zamówienia

10.
Termin realizacji Zamówienia, jeżeli co innego nie zostało oznaczone przy opisie Produktu, wynosi od 1 do 21 dni roboczych licząc od dnia przystąpienia do jego realizacji przez Przyjmującego.
Przyjmujący przystępuje do realizacji Zamówienia:
w przypadku płatności przelewem – po uznaniu rachunku bankowego Przyjmującego kwotą płatności,
w przypadku płatności gotówką przy odbiorze

w przypadku zamówień składanych drogą elektroniczną- po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa w § 6 ust. 7.
w przypadku zamówień składanych telefonicznie- po otrzymaniu przez E-GLOBART od Klienta potwierdzenia, o którym mowa w § 6 ust. 7 zd. ost. w odpowiedzi na przesłane przez GLOBART Potwierdzenie zamówienia.
W przypadku, gdy realizacja Zamówienia okaże się niemożliwa z powodu braku dostępności zamówionego Produktu, Przyjmujący niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie i w terminie 14 dni zwróci całą otrzymana od niego sumę pieniężną.
W razie przekroczenia przez Przyjmującego czasu realizacji Zamówienia wskazanego w ust. 1, Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy (anulowania Zamówienia), poprzez przesłanie do Przyjmującego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oświadczenie powinno zawierać dane Klienta oraz numer konta bankowego, na które Przyjmujący w terminie 14 dni zwróci Klientowi całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

Dostawa

11.
Dostawa przedmiotu Zamówienia jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
Dostawa odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem przewoźnika (towary o wymiarach nie pozwalających na przesyłkę kurierską). Koszty dostawy wskazywane są w czasie składania Zamówienia. E-GLOBART przewiduje również opcję dostawy poprzez odbiór osobisty zamówionych Produktów w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 40.
Przedmiot Zamówienia dostarczany jest Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci faktury VAT.

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

12.

W przypadku Klientów nie będących Konsumentami postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania.
Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wydania Produktu. Złożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej może nastąpić również poprzez wypełnienie Formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie e-globart-meble.pl
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zawierać dane Konsumenta oraz numer konta bankowego, na które Przyjmujący zwróci całą otrzymaną od Konsumenta sumę pieniężną w terminie 14 dni od otrzymania zwracanego Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Klient powinien dołączyć dowód sprzedaży (np. paragon fiskalny, fakturę), jednakże brak dołączenia dowodu sprzedaży nie wyłącza uprawnienia, o którym mowa w ust. 1.
W przypadku złożenia oświadczenia o którym mowa w ust. 1 powyżej E-GLOBART niezwłocznie prześle Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (w szczególności brak śladów montażu). Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o którym mowa w ust. 1 powyżej. Zakupiony Produkt należy zwrócić na poniższy adres: Magazyn E-GLOBART , Biedaszkowo 18, 85-157 Bydgoszcz.
Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
W przypadku odstąpienia od umowy o którym mowa w ust. 1 powyżej koszt opakowania i odesłania Produktu ponosi Konsument.

13.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa na odległość nie przysługuje Konsumentowi w szczególności w odniesieniu do umów:
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (Produkt na Zamówienie);
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
zawartej w drodze aukcji publicznej;
W związku z okolicznością, iż w przypadku zawarcia Umowy o dzieło przedmiotem świadczenia Przyjmującego na rzecz Konsumenta jest wykonanie rzeczy nieprefabrykowanej, wyprodukowanej według specyfikacji Konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, zgodnie z art. 38 pkt 3) uopk, Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o dzieło zawartej z Przyjmującym na odległość.

Reklamacje

14.
Reklamacje dotyczące Produktów można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: GLOBART – Bartosz Baranowicz, Fordońska 40, 85- 719 Bydgoszcz bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@globart-meble.pl lub formularza znajdującego się na www.e-globart-meble.pl
Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Przyjmującego.
Do reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych Produktów powstałych podczas transportu, Klient powinien załączyć protokół szkody podpisany przez Klienta z dostawcą Produktu. Brak protokołu nie stanowi przeszkody do rozpoznania reklamacji.

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

15.

Składając zamówienie lub podając dane osobowe w Sklepie w innej formie Klient wyraża zgodę na ich umieszczenie w bazie danych Sklepu oraz na ich przetwarzanie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Podanie danych oraz zgoda na ich przetwarzanie w każdym przypadku są dobrowolne, jednak ze względu na charakter poszczególnych usług, niepodanie danych może oznaczać brak możliwości skorzystania z usługi (w tym złożenia Zamówienia). W szczególności bez podania danych wymienionych w § 6 Regulaminu nie może zostać zrealizowane Zamówienie.
Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, dalej uODO) Sprzedawca informuje, że:

administratorem danych osobowych jest GLOBART Bartosz Baranowicz Fordońska 40,
85-719 Bydgoszcz (adres dla doręczeń: ul. Fordońska 40, 85-719 Bydgoszcz), NIP: 9531874096; REGON: 092344972;
dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania Umowy,
Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie składania Zamówienia.
E-GLOBART oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych, w szczególności opracował i wdrożył politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych, zgodnie z właściwymi rozporządzeniami wykonawczymi do uODO
Dane osobowe są przetwarzane tylko na potrzeby realizacji świadczonych usług lub zawartej Umowy sprzedaży lub Umowy o dzieło (obsługi zamówień, dostawy Produktów, obsługi płatności i reklamacji, dochodzenia roszczeń). Dane osobowe mogą być przetwarzane również w związku z korespondencją e-mailową, a także dla potrzeb technicznych i statystycznych Sklepu.
Za odrębną, uprzednią zgodą Klienta, wyrażaną poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji w Zamówieniu– Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta dla potrzeb marketingowych, w tym w celu przesyłania bez jakiejkolwiek odpłatności ze strony Klienta materiałów reklamowo – promocyjnych, biuletynów handlowych, tzw. newslettera itp. Zgoda może być w każdym czasie wycofana bez podania przyczyny poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: e-shop@globart-meble.pl lub pisemnie na adres E-GLOBART.
Dane dostarczane przez Klientów nie są udostępniane osobom trzecim, w szczególności innym Klientom lub innym przedsiębiorcom w celach marketingowych lub handlowych. Nie dotyczy to:
przetwarzania anonimowych danych o charakterze statystycznym celem badań marketingowych lub usprawnienia funkcjonalności Sklepu.
przekazywania danych osobowych Klienta przewoźnikom, kurierom lub innym podmiotom realizującym dostawę zamówionych Produktów na rzecz Klienta
W zależności od rodzaju świadczonej usługi, E-GLOBART może zbierać i przetwarzać następujące dane:
imię i nazwisko;
adres zamieszkania;
adres dostawy,
adres do korespondencji,
adres e-mail,
numer telefonu,
adres IP;
NIP;
Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. E-GLOBART wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych
Klient ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
E-GLOBART może ujawnić dane osobowe Klientów jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
E-GLOBART wykorzystuje „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Pliki „cookies” wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta, lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Klienta, tworzenia statystyk. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

Własność intelektualna

16.

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

Zastrzeżenia prawne

17.
E-GLOBART dokłada wszelkich starań, aby Sklep oraz usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże nie odpowiada on za zakłócenia spowodowane siłą wyższą, niedozwoloną ingerencją Klientów lub osób trzecich, za których działania GOBART nie ponosi odpowiedzialności.
E-GLOBART dokłada wszelkich starań, aby zapewnić aktualność danych dotyczących Produktów prezentowanych w Serwisie oraz ich zgodność z przedstawionymi zdjęciami/wizualizacjami. Niektóre prezentowane Produkty mogą jednak okazać się nieaktualne, a rzeczywisty wygląd Produktów lub wizualizacji może z przyczyn technicznych (np. właściwości urządzenia, na którym są one wyświetlane przez Klienta) nieznacznie różnić się od prezentowanego na stronie Serwisu.
E-GLOBART w związku ze świadczeniem usług lub zawieraniem Umów udostępnia Klientowi treści chronione prawem autorskim. Klient zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa dotyczących własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego.
Klient, podejmując czynności związane z Zamówieniem, zobowiązany jest podawać swoje dane w sposób staranny, nie wprowadzając w sposób celowy danych nieprawdziwych lub bezprawnych.
Korzystając z usług Sklepu, Klient zobowiązany jest postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązujących, a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów
E-GLOBART jest uprawniony do zaprzestania udostępniania Sklepu lub jego poszczególnych elementów Klientowi, w przypadku:
naruszenia przez Klienta w związku z korzystaniem ze Sklepu postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
w przypadku działania przez Klienta na szkodę E-GLOBART, podmiotów współpracujących z E-GLOBART lub innych Klientów.
Klient ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie. Klient akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

Postanowienia końcowe

18.
E-GLOBART zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu
W wypadku dokonania zmian w Regulaminie, E-GLOBART poinformuje o tym Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w serwisie z odpowiednim wyprzedzeniem.
Zmiana regulaminu wchodzi w życie od momentu opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.
W przypadku braku akceptacji dla wprowadzonych zmian Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia opublikowania informacji o zmianach. Nierozwiązanie umowy w tym terminie uważa się za zaakceptowanie zmian. Oświadczenie o rozwiązaniu winno być złożone E-GLOBART drogą mailową lub na piśmie. W takim przypadku Konto Klienta zostanie niezwłocznie usunięte.
Regulamin jest dostępny do wglądu dla wszystkich Klientów i odwiedzających Sklep, poprzez odnośnik zamieszczony w stopce strony internetowej Sklepu
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t. jedn. Dz.U. z 2017r., poz. 683).
Ewentualne spory powstałe pomiędzy E-GLOBART, a Konsumentem, zostają poddane właściwym miejscowo sądom powszechnym.
Ewentualne spory powstałe pomiędzy E-GLOBART, a Klientem niebędącym Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności przez E-GLOBART.